Huurvoorwaarden(HV) / Algemene Bepalingen (AB) Feestcentrale

Artikel 1. Op alle overeenkomsten zijn de huurvoorwaarden(HV) en Algemene Bepalingen (AB) van toepassing. Door ondertekening van de huur/boekingsovereenkomst bevestigd de huurder/opdrachtgever op de hoogte te zijn van de HV & AB die de Feestcentrale hanteert en hier akkoord mee te gaan.

Artikel 2. De verhuurder stelt de materialen voor recreatieve doeleinden aan de huurder/ opdrachtgever ter beschikking gedurende de overeengekomen periode. De huurder is verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende ruimte voor het laden en lossen van de goederen indien de Feestcentrale de goederen aflevert. Trappen en obstakels dienen door huurder/opdrachtgever gemeld te worden.

Artikel 3. De verhuurder staat garant voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen. De verhuurder kan aantonen dat de ter beschikking gestelde materialen in goede staat verkeren d.m.v. certificaten, uitgegeven door bevoegde instanties. Voor zover mogelijk zal de verhuurder instructies geven ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen. Indien het gehuurde onbegeleid wordt gehuurd is huurder/opdrachtgever verantwoordelijk voor de begeleiding, op- en afbouw en de veiligheid. Attracties en/of tenten dienen vastgezet te worden met de bijgeleverde haringen en spanbanden/touwen. Dit dient regelmatig gecontroleerd te worden. Bij extreme weersomstandigheden (harde wind) mogen de gehuurde materialen niet opgezet en dus niet gebruikt worden. Verhuurder kan bij ongeval en of schade nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. De verhuurder zorgt voor beveiliging van de materialen, zodat deze bij normaal vervoer in goede staat hun bestemming bereiken. Indien de goederen worden afgehaald is de huurder/opdrachtgever verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoer. De huurder/opdrachtgever zorgt voor vervoer van de goederen, mits anders overeengekomen. Bij afhalen dient door de verhuurder/opdrachtgever een geldig legitimatie bewijs getoond te worden.

Artikel 5. Het is de huurder/opdrachtgever niet toegestaan de materialen in gebruik af te staan aan derden, mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de verhuurder. Bij gebruik door derden blijft de huurder/opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Het gebruik van de huur van materialen valt compleet onder de verantwoording van de huurder.

Artikel 6. De huurder/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade/ vermissing aan/van de goederen die tijdens de huurperiode ontstaat, ook wanneer deze buiten de schuld van de huurder/ opdrachtgever om en bij overmacht aan de goederen worden toegebracht. De huurder/ opdrachtgever vrijwaart de verhuurder tijdens de huurperiode voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden. De huurder/opdrachtgever vrijwaart de verhuurder van alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd voor overtredingen die tijdens de huurperiode hebben plaatsgevonden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen. Indien de huurder/ opdrachtgever door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk, doch blijft de huurder/ opdrachtgever gehouden om de volledige huursom te voldoen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder/opdrachtgever of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.

Artikel 7. Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en evenementenverzekering.

Artikel 8. Indien reparaties aan het gehuurde noodzakelijk zijn dan dient de huurder/ opdrachtgever hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de verhuurder reparaties aan het gehuurde uit te voeren c.q. uit te laten voeren. Reparaties zullen voor rekening van de huurder/opdrachtgever geschieden.

Artikel 9. Huurder draagt zorg voor goede aan- en afvoer route. Materialen dienen gelost en geladen te worden op de plek waar de gehuurde materialen nodig zijn. Dit is ook van toepassing als de Feestcentrale de op- en afbouw moet verzorgen. Geen trappen en of liften. Mochten er trappen en of liften zijn is de huurder zelf verantwoordelijk voor het verplaatsen van de gehuurde materialen.

Artikel 10. Elke met een huurder/opdrachtgever door Feestcentrale aangegane verplichting moet door Feestcentrale schriftelijk worden bevestigd. Uit afspraken die door Feestcentrale niet schriftelijk worden bevestigd, kunnen door huurder/opdrachtgever geen rechten worden ontleend. In enkele gevallen wordt huurder/opdrachtgever gevraagd de bevestiging voor akkoord te ondertekenen en per post of e-mail aan het adres van Feestcentrale te retourneren.

Artikel 11. Veiligheid is een zaak van huurder/opdrachtgever zelf, doch indien Feestcentrale de activiteit uitvoert zal Feestcentrale op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de medewerkers en gebruikers alsmede de desbetreffende materialen. Indien Feestcentrale deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is Feestcentrale gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan huurder/opdrachtgever in rekening te brengen. In het geval van een buitenoptreden kunnen de weersomstandigheden, zoals regen, wind, sneeuwval en een natte onder- of speelgrond, naar het oordeel van betrokken artiest of Feestcentrale, een voorstelling of een gedeelte daarvan verhinderen. Voornoemde omstandigheden zijn voor risico van huurder/opdrachtgever en ontslaat hem niet van de overeengekomen betalingsverplichting.

Artikel 12. In geval van overmacht van de betrokken artiest (en) verplicht Feestcentrale zich per direct  huurder/opdrachtgever hiervan telefonisch in kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid van huurder/opdrachtgever geschiedt het zo spoedig mogelijk. Huurder/opdrachtgever behoudt het recht het optreden onder dezelfde condities opnieuw te laten plaatsvinden.

Artikel 13.  Bij het niet nakomen van de overeenkomst door de contractant welke in gebreke is gebleven, zal een schadevergoeding betaald moeten worden ter grootte van de overeengekomen som. Deze vergoeding kan terstond worden gevorderd door de benadeelde partij. Alle in deze te maken kosten komen voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.

Artikel 14.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de materialen/ artiest (en) en de materialen. Voor schade, vermissing of diefstal is huurde/opdrachtgever verantwoordelijk, met inbegrip van zulks veroorzaakt door publiek en anderen. In voorkomend geval vergoedt huurder/ opdrachtgever volledig de schade/reparatie/vervanging overeenkomstig de taxatiewaarde binnen één maand na het voorval aan Feestcentrale.

Artikel 15.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor de eventuele afdrachten van BUMA rechten van de voorstelling.

Artikel 16.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor een afsluitbare/bewaakte kleedkamer voorzien van elektriciteit, stromend water, een tafel en voldoende stoelen.

Artikel 17.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor enkele consumpties.

Artikel 18.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor voldoende parkeergelegenheid en vergoeding van de parkeerkosten. Tevens dient er voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het onderhavige materiaal. 

Artikel 19.  Huurder/opdrachtgever draagt zorg voor voldoende elektriciteit, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het onderhavige materiaal benodigde energie.

Artikel 20. Het eventueel niet, niet op tijd of niet volledig aanwezig zijn van de in artikel 7 genoemde vergunningen of faciliteiten kan nimmer leiden tot een vermindering van de met Feestcentrale overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende activiteit.

Artikel 21. Feestcentrale vrijwaart huurder/opdrachtgever van betaling van loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen.

Artikel 22. Deze overeenkomst is gesloten voor de datum of data, die in deze overeenkomst staat of staan vermeld. Ten aanzien van de duur van een uit te voeren activiteit worden de tijden zoals die in de schriftelijke overeenkomst , of een schriftelijke wijziging daarop, vermeld zijn als maatgevend aangenomen.

Artikel 23. Medewerkers van Feestcentrale hebben recht op redelijke pauzes gedurende de periode tussen tijd van aankomst en de presentatietijd zoals die in de overkomst staat vermeld. De pauzes dienen in overleg te worden genomen.

Artikel 24. De huurder/opdrachtgever kan de overkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huur/boekingsperiode geschiedt, dient de huurder/opdrachtgever 50 % van de huur/uitkoopsom te betalen. Indien de annulering geschiedt uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huur/boekingsperiode is 75% van de huur/uitkoopsom verschuldigd. Daarna is de volledige huur/uitkoopsom verschuldigd.In bijzonder geval kan de huursom bij annulering in deposito worden gezet mits deze reeds is voldaan. Huurder kan dan binnen 1 jaar de overeenkomst opnieuw aanvragen voor het bedrag wat in deposito staat. Na 1 jaar komt het bedrag in deposito te vervallen en kan huurder hier geen aanspraak meer op maken.

Artikel 25. De huur/uitkoopsom dient contant te worden voldaan tenzij anders vermeld in de overeenkomst.. Bedraagt de huursom meer dan € 1.000,00 dan dient 50% van de huur/uitkoopsom vooraf de huur/optreed datum betaald te worden. De resterende 50% dient binnen 14 dagen de huur/optreeddatum te worden voldaan, tenzij anders vermeld. Daarnaast is de huurder/opdrachtgever gehouden aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de huursom.

Artikel 26. Reclames binnen 8 dagen na huur/ leveringsdatum.

Artikel 27. De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 28. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden met uitzondering van iedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.